جزئیات جدیدی از کیفیت اجرایی Divinity: Original Sin II منتشر شد