جدول فروش هفتگی بریتانیا | کِرَش، پادشاهی بی‌جانشین