تیزری از بازی جدید Lego Harry Potter برای مدتی کوتاه در اینستاگرام ظاهر شد