تکذیب شد | خبری از نسخه‌ی رایانه‌های شخصی برای Halo 5 نیست