تعداد بازی‌بازان هم‌زمان PUBG برای اولین بار در یک سال، کمتر از یک میلیون شده است