تصویر روی جلد جدیدترین شماره از مجله EDGE به بازی Cyberpunk 2077 اختصاص دارد