گزارش مالی جدید ناشر GTA 6 باری دیگر به بازه زمانی عرضه آن اشاره دارد