تائید شد: Fallout 76 حاوی هیچگونه سیزن پس و بسته الحاقی پولی نخواهد بود