الکترونیک آرتس: Survival Mode یک حالت بتل رویال نیست