افرادی به صحنه گیمزکام هجوم آوردند و نام GTA 6 را فریاد زدند