اطلاعات جدیدی در رابطه با اسلحه‌ها، زره جاولین و… از عنوان Anthem منتشر شد