اشاره به ساخت God of War بعدی توسط آگهی شغلی جدید استودیوی سازنده