استودیوی BioWare برای بهبود عملکرد 50 نفر از کارکنان این شرکت را اخراج کرد