از ماه ژانویه سال جاری تعداد کاربران استیم رو به کاهش است