سری Dragon Ball Xenoverse موفق به فروش ۱۰ میلیون نسخه در کل دنیا شده است