فروش هفته اول عرضه The Outlast Trials بیش از ۵۰۰ هزار نسخه بوده است