شخصی در عرض کمتر از ۳ ساعت Starfield را به اتمام رسانده است!