نمایش جدید Helldivers 2 با خبر تاخیر آن تا سال آینده همراه بود